Livsløpsvurdering (LCA)

En livsløpsvurdering (LCA: Life Cycle Assessment) av produkter og tjenester er et godt verktøy og metode for å skaffe seg en helhetlig oversikt over en rekke type miljøbelastninger fra "vugge til grav". En LCA kan fokusere spesifikt på miljøindikatoren GWP (Global Warming Potential) og kalles da en Klimasporanalyse.

Mange produkter og tjenester forurenser ikke nevneverdig i bruksfasen. Råvareuttak, fabrikkene som produserer dem, lastebilene som frakter dem, og avfallshandteringen kan imidlertid stå for betydelige utslipp.

LCA kan i tillegg til klimaspor (GWP) gi helhetlig informasjon om de fleste typer miljøpåvirkninger (f.eks. forsuring) med alle utslipp til land, vann og luft. Simuleringsmulighetene i en LCA er for eksempel forskjellige avfallsscenarioer, bruksscenarioer, bruk av resirkulerte råvarer og transportbehov i flere ledd.

Hensikten med en LCA er å forstå hvordan produkter og tjenester bidrar til miljøbelastninger og hvilke prosesser som man bør fokusere på for å redusere dette. Med en livsløpsvurdering av et produkt kan en bedrift få hjelp til å:

  • Avdekke hvor i verdikjeden som man har hvilken miljøbelastning
  • Lage en baseline av miljøbelastning og benchmarking for forbedringer
  • Lage mål og strategier for utslippsreduksjoner og energibesparelser
  • Inkludere miljø- og klimapåvirkning ved valg av leverandør, materialer, produktutvikling, produksjonsprosesser
  • Utvikle et helhetlig miljøstyringssystem (EMS) og derved for å Vise klima, miljø- og samfunnsansvar
  • Gi informasjon til kunder og forbrukere om produktets/ tjenestens miljøpåvirkning
  • Utvikle god Ecodesign

CO2focus bruker SimaPro som verktøy for å modellere LCA og standardene ISO 14040 samt ISO 14044. Disse definerer prinsipper,rammeverk, krav og spesifikasjoner knyttet til LCA. For å lage klimaspor benyttes standarden PAS 2050 og ISO 14067 (standard for vurdering av klimaspor) så snart den blir godkjent.

Environmental Product Declaration (EPD) sammenstiller resultatet fra en LCA, og blir stadig vanligere krav for å presentere miljøytelse for produkter. En EPD følger et oppsett med kategorier av miljøpåvirkninger, såkalte PCR (Product Category Rules), i tillegg til retningslinjene for livsløpsanalyse-standardene ISO 14040 og 14044.

Referanser til vårt arbeid og metoder:

Kontaktperson:
Frithjof Grønlien
Tlf: +47 413 42 551
E-post: frithjof@co2focus.com


FN Global Compact

United Nations Environment Programme

United Nations Framework Convention

Dow Jones Sustainability

Global Reporting Initiative

CDP - Carbon Disclosure Project

CN NET